FIV
Kattens Immunbristvirus


Smittämne
Felint immunosuppressivt virus (FIV, feline immunodeficiency virus) är ett virus som beskrevs första gången så sent som 1987. FIV är ett lentivirus inom familjen retrovirus, och delar därför många egenskaper med andra lentivirus, till exempel HIV (human immunodeficiency virus). FIV kan inte oskadliggöras av kattens immunförsvar, och infektion leder därför alltid förr eller senare till sjukdom.

Smittvägar
Virus förekommer i saliven och i blod hos infekterade katter och de viktigaste smittvägarna tros vara via bett eller sår. Den smittvägen förklarar också varför 2-3 ggr fler hankatter än honkatter är smittade. Experimentellt kan smittan överföras på många olika sätt men endast slagsmål (d.v.s. bett och sår) verkar medföra någon påtaglig smittrisk i praktiken. 

Till skillnad från vad fallet är för flera andra retrovirus (tex HIV och FeLV) blir kattungarna till infekterade katthonor sällan smittade, vare sig under dräktigheten eller digivningen, såvida inte honan blir smittad under dräktigheten (se nedan). Det verkar som om höga antikroppstitrar hos honan skyddar ungarna.

FIV är en mycket ovanlig infektion i Sverige. SVA diagnostiserar ett fåtal fall årligen men i länder med stora halvvilda kattpopulationer kan upp till ca 30% av katterna vara smittade. Katter som strövar fritt utomhus i områden där det finns många katter löper större risk att utsättas för smittan än innekatter och lugna raskatter i uppfödningar. Sjukdomssymtom ses framför allt hos äldre katter.

Antikroppar kan påvisas i blod (utan tillsats) som skickas till SVA, Avdelningen för virologi, Travvägen 20, 751 89 Uppsala.

Diagnos
Eftersom FIV stannar kvar i kroppen hos katten när den blivit infekterad vet man att en katt som har antikroppar är smittad med FIV. Det kan dock ta ända upp till 8 veckor efter infektionstillfället innan antikropparna bildas. Därför kan man behöva göra flera provtagningar för att kunna utesluta FIV om man misstänker att det första provet togs i ett akut stadium. De allra flesta katter har påvisbara antikroppar under hela den kliniskt friska fasen och under slutfasen. Vissa katter kan få ett så stört immunförsvar att de helt saknar FIV-antikroppar i slutstadiet av sjukdomen vilket gör att diagnosen då kan vara svår att ställa

Symtom
Eftersom FIV, precis som HIV, skadar immunförsvaret utgörs de viktigaste symtomen av en ökad känslighet för andra infektioner. FIV medför bland annat att mängden vita blodkroppar minskar. Det i sin tur påverkar antikroppsproduktionen och försvagar kattens immunförsvar. Inga av de symtom som kan ses är unika för FIV.

Nyinfekterade katter kan få en kort akut sjukdomsperiod med lite feber och nedsatt allmäntillstånd. En del kan bli inflammerade i mun, ögon, hud, tarm eller luftvägar samt få lymfknuteförstoring. Hos många katter uppmärksammas inte det akuta stadiet.

Efter det akuta sjukdomsstadiet infinner sig en kortare eller längre fas då virus etablerar sig men katten är kliniskt frisk. Fasen brukar vara minst 3-5 år, innan sjukdomen bryter ut. När sjukdomen brutit ut har katten en allvarlig klinisk sjukdom, som är orsakad av smittämnen som inte skulle föranleda några symtom hos en katt med friskt immunförsvar. De vanligaste syndromen som associeras med FIV-infektion är inflammation i munhåla samt en kronisk övre luftvägsinfektion. Symtombilden omfattar även febertoppar, förstorade lymfknutor, avmagring, tumörer (ofta B-cellstumörer), CNS-symtom, och kronisk inflammation i hud, ögon eller tarm. Katterna kan ha en anamnes (sjukdomshistoria) med återkommande sjukdomsperioder men också perioder som är relativt symtomfria däremellan. Trenden är dock att de blir allt sämre.

Om katter infekteras med FIV under dräktigheten förs virus över till ungarna såväl före som efter förlossningen. Detta ger upphov till olika typer av reproduktionsproblem.

Förebyggande åtgärder
Det finns inget vaccin tillgängligt i Sverige. Om den egna katten mot förmodan skulle vara smittad kan den leva i många år till innan den visar några sjukdomssymtom som är relaterade till FIV. En smittad katt ska självfallet inte tillåtas att vandra fritt ute bland andra katter. Katten bör heller inte ha närkontakt med friska katter eftersom risken då finns att den sprider FIV vidare.