Kattens Klamydia


Smittämne
Chlamydophila felis (Cp. felis) hette tidigare Chlamydia psittaci var felis och är en bakterie som lever och förökar sig inne i celler, men också har en extracellulär fas. Utanför kroppens celler förekommer klamydia som så kallade elementarkroppar, och dessa kan infektera andra katter. Elementarkropparna kan överleva några dagar i miljön. De är känsliga för vanliga rengöringsmedel.

Smittvägar
Cp. felis utsöndras framför allt i ögonsekret. Den kan ibland också påvisas i vagina och ändtarm, men den kliniska betydelsen av dessa lokalisationer är oklar, liksom deras betydelse för smittspridningen. Klamydia smittar framför allt via direktkontakt. I undantagsfall kan den smitta korta avstånd luftburet, eller via föremål.

Sjukdomens utveckling
Klamydia sätter sig på cellerna i slemhinnan (vanligen ögonslemhinnan) och tas därefter in i cellerna. Klamydia kan inne i cellen föröka sig och också sprida sig till närbelägna celler, tills den trycks ned av kattens immunförsvar eller av antibiotikabehandling.

Inkubationstiden, tiden från smitta till dess katten visar symtom, varierar från endast 3-5 dagar och upp till 2 veckor. Katter kan också smittas utan att visa några symtom.

Sjukdomen tenderar att vara ett större problem i flerkattshushåll än i hushåll med enstaka katter. Det kan bero på att katter kan vara symtomlösa smittbärare, och utveckla sjukdom och utsöndra klamydia i samband med stress, till exempel förlossning och digivning. Immunförsvaret mot klamydia är inte starkt, och även katter som har genomgått infektion kan smittas på nytt när immuniteten efter ett tag sjunker. 

Diagnos
Från katter med kliniska symptom från ögon eller luftvägar kan klamydia påvisas i svabbprov. Analys för klamydia ingår också i ett analyspaket framtaget för ögoninfektioner hos katt, "Kattögonpaketet". Om man anger att man vill ha detta paket så analyseras från samma prov även kattens herpesvirus och Mycoplasma felis. Man kan också ta blodprov för att påvisa antikroppar (helblod utan tillsats). Antikroppar påvisas som en följd av infektion eller vaccination. Höga antikroppshalter hos katter med typiska kliniska symtom tyder på aktiv infektion. Låga antikroppshalter kan förekomma tidigt i infektionen eller i varierande tid efter genomgången infektion, men kan också vara reaktion mot närbesläktade bakterier. Vid osäkerhet bör man, för att påvisa en aktiv infektion ta parprov, dvs två prov med ett par veckors mellanrum, så man kan se om antikroppstitern stiger.

Provtagning
Provet tas med en steril provtagningspinne utan något medium och skickas in i ett sterilt rör. Vid provtagning strykes/gnuggas pinnen mot slemhinnan så att slemhinneceller kommer med. Lägg provtagnings-pinnarna i sterila provrör utan något transportmedium.

Blodproverna för att påvisa antikroppar skall vara helblod utan tillsats.

Prover till kattögonpaketet skickas till SVA, Avdelningen för virologi, Travvägen 20, 751 89 Uppsala.
Prover för detektion av enbart klamydia skickas till SVA, Avdelningen för bakteriologi (Klamydialab), Travvägen 20, 751 89 Uppsala.

Sjukdomsbild
Det huvudsakliga kliniska symtomet är en inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva). Endast ett öga kan vara drabbat till en början, men med tiden ses symtom från båda. Akut så rinner det klar vätska från ögat, vätskan blir senare varblandad. Katten kan också snora, nysa och hosta, men de flesta mår relativt bra och fortsätter att äta. Kattungar drabbas värst. De drabbas vanligen under de två första levnadsveckorna (innan de har öppnat ögonen) eller efter avvänjning, vid 6-12 veckors ålder.

Klamydia har också påvisats i mag-tarmkanalen och i könsorganen. Det är tänkbart att kattungar kan smittas under förlossningen, om modern bär på klamydia i vagina. Det är inte klarlagt om klamydia hos katt kan ge upphov till reproduktionsstörningar.

Förebyggande åtgärder
Ett vaccin mot Cp. felis finns på marknaden, Fevaxyn Pentofel, som också ger skydd mot kattpest, kattsnuva och kattens leukemivirus. Vaccin mot klamydia lindrar de kliniska symtomen, men vaccinerade katter kan bära på organismen och därmed vara en möjlig smittkälla för andra katter.

Behandling
Klamydia kan behandlas med antibiotika. Alla katter i hushållet bör behandlas samtidigt i 4 veckor.

Zoonosrisk
Det finns endast enstaka fall beskrivna av ögoninflammation hos människa där man misstänker att de smittats av kattens klamydia (Cp. Felis). För säkerhets skull bör man dock iaktta god hygien efter hantering och behandling av en klamydia-infekterad katt.